Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel eshopu:

Marta Václavíková
Jana Přibíka 951/11
Praha - Vysočany
190 00
IČO: 04417704
DIČ: CZ8256114273
Č.Ú.: 1523662032/3030 (Air Bank)

Tyto podmínky se dělí na kupní smlouvu, vztahující se k objednávce zboží a na nájemní smlouvu, vztahující se na pronájem ubrousků na svatbu.

  1. KUPNÍ SMLOUVA

1.1 úvodní ustanovení

1.1.1. Část 1. obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Marty Václavíkové, podnikající na základě živnostenského oprávnění, nezapsaná v obchodním rejstříku, se sídlem Jana Přibíka 951/11, Praha 9 - Vysočany, identifikační číslo: 04417704, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.prostul.cz (dále jen „webová stránka“).

1.1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.2 uživatelský účet

1.2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

1.3 uzavření kupní smlouvy

1.3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ DO KOŠÍKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

1.3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

1.3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost třicet dnů.

1.3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, bude o tomto kupující neprodleně telefonicky nebo elektronickou poštou vyrozuměn.

1.3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.4 cena zboží a Platební podmínky

1.4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1.4.1.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

1.4.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1523662032/3030, vedený u společnosti AirBank (dále jen „účet prodávajícího“)

1.4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1.5 odstoupení od kupní smlouvy

 1.5.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.5.2. Odstoupení od kupní smlouvy provede kupující elektronickou formou na email info@prostul.cz. Nezbytnými náležitostmi odstoupení od smlouvy jsou: Uvedení čísla objednávky, jméno, příjmení, email a telefon kupujícího, bankovní účet, na který bude poukázána vrácená platba.

1.5.3. Kupující je povinen vrátit zboží v kompletním balení, nepoškozené, z původním obalu s veškerým obdrženým příslušenstvím. Kompletní balení pak kupující zašle na adresu prodávajícího uvedenou v čl. 1.1. obchodních podmínek. Kupující si způsob doručení volí sám. Vrácení zboží na dobírku není prodávajícím akceptováno. Takováto zásilka nebude prodávajícím převzata. 

1.5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem na bankovní účet zadaný při odstoupení. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

1.6 přeprava a dodání zboží

1.6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.7 Práva z Vadného plnění

1.7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Za vady nelze považovat poškození zboží, které byly zjevně způsobené nešetrným či nedoporučeným ošetřením. 

1.7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené v bodu 1.1. obchodních podmínek, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

1.8 další práva a povinnosti smluvních stran

1.8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím zboží.8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.9 ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů se věnuje zvláštní kapitola na našem webu o Ochraně osobních údajů a ukládání cookies

1.10 Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Zpracování cookies a zasílání obchodních sdělení se věnuje zvláštní kapitola na našem webu o Ochraně osobních údajů a ukládání cookies

1.11 Doručování

1.11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena elektronickou poštou, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. 

1.11.2. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

1.12 Závěrečná ustanovení

1.12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  1. NÁJEMNÍ SMLOUVA

2.1 Úvodní ustanovení

2.1.1. Část 2. obchodních podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Marty Václavíkové, podnikající na základě živnostenského oprávnění, nezapsané v obchodním rejstříku, se sídlem Jana Přibíka 951/11, Praha 9 - Vysočany, identifikační číslo: 04417704, (dále jen „pronajímatel“) upravují v souladu s ustanovením § 2201 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě nájemní smlouvy (dále jen „nájemní smlouva“) uzavírané mezi pronajímatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „nájemce“) prostřednictvím internetového obchodu pronajímatele. Internetový obchod je pronajímatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.prostul.cz (dále jen „webová stránka“).

2.1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu najmout předmět nájmu od pronajímatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání předmětu nájmu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v nájemní smlouvě. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2.1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Nájemní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Nájemní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.1.5. Znění obchodních podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.2. Uživatelský účet

2.2.1. Na základě registrace nájemce provedené na webové stránce může nájemce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může nájemce provádět objednávání předmětu nájmu (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může nájemce provádět objednávání předmětu nájmu též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání předmětu nájmu je nájemce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je nájemce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nájemcem v uživatelském účtu a při objednávání předmětu nájmu jsou pronajímatelem považovány za správné.

2.2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Nájemce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.2.4. Nájemce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.2.5. Pronajímatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy nájemce svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy nájemce poruší své povinnosti z nájemní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.2.6. Nájemce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení pronajímatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.3. Uzavření nájemní smlouvy

2.3.1. Veškerá prezentace předmětu nájmu umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a pronajímatel není povinen uzavřít nájemní smlouvu ohledně tohoto předmětu nájmu.

2.3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o předmětu nájmu, a to včetně uvedení nájemného a kauce. Nájemné je uvedeno včetně daně z přidané hodnoty. Výše nájemného zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost pronajímatele uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu nájmu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu nájmu uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o postupu a podmínkách vrácení předmětu nájmu po ukončení nájmu.

2.3.5. Pro objednání předmětu nájmu vyplní nájemce objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.3.5.1. předmětu nájmu (předmět nájmu „vloží“ nájemce do elektronického košíku webového rozhraní obchodu),

2.3.5.2. způsobu úhrady kauce a nájemného, údaje o doručení předmětu nájmu,

2.3.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním předmětu nájmu (dále společně jen jako „objednávka“).

2.3.6. Před zasláním objednávky pronajímateli je nájemci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky nájemce vložil, a to i s ohledem na možnost nájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle nájemce pronajímateli kliknutím na tlačítko „DO KOŠÍKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou pronajímatelem považovány za správné.

2.3.7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon nájemce, který nepochybným způsobem identifikuje objednávaný předmět nájmu, nájemné, výši kauce, osobu nájemce, způsob úhrady nájemného a kauce, a je pro smluvní strany závazným návrhem nájemní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení nájemce o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.3.8. Pronajímatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení nájemci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty nájemce uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa nájemce“).

2.3.9. Pronajímatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství předmětu nájmu, výše nájemného, předpokládané náklady na dopravu) požádat nájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.3.10. Návrh nájemní smlouvy ve formě objednávky má platnost třicet dnů.

2.3.11. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je pronajímatelem zasláno nájemci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty nájemce.

2.3.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže pronajímatel splnit, bude o tomto nájemce neprodleně telefonicky nebo elektronickou poštou vyrozuměn.

2.3.13. Nájemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Náklady vzniklé nájemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí nájemce sám.

2.4. Kauce

2.4.1. Do 3 dnů od uzavření nájemní smlouvy (viz bod 2.3.11.) nájemce zaplatí pronajímateli kauci (peněžitou jistotu), a to bezhotovostně převodem na účet pronajímatele č. 1523662032/3030, vedený u společnosti AirBank (dále jen „účet pronajímatele“).

2.4.2. Nebude-li ve smlouvě stanoveno jinak, výše kauce je: 50% z ceny pronájmu.

 2.4.3. Kauce slouží jako smluvní pokuta pro případ odstoupení nájemce od nájemní smlouvy před okamžikem dodání předmětu nájmu.

 2.4.4. Nebude-li kauce využita dle bodu 2.4.3, může kauce sloužit k úhradě případné pohledávky pronajímatele z titulu náhrady škody.

2.4.5. Po skončení nájmu pronajímatel vrátí kauci nájemci na bankovní účet, ze kterého byla kauce zaplacena, a to do 10 pracovních dnů od okamžiku převzetí vráceného předmětu nájmu.

 2.4.6. Ustanovením bodu 2.4.5 není dotčena možnost pronajímatele započíst kauci proti případné náhradě škody představované poškozením, zničením, ztrátou či odcizením předmětu nájmu (blíže viz čl. 2.10. obchodních podmínek). Škodou není běžné opotřebení či znečištění předmětu nájmu.

 2.4.7. Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

 2.5. Nájemné, platební podmínky

2.5.1. Dobou nájmu se rozumí jedna nájemní událost. Termín nájemní události je stanoven na základě objednávky.

2.5.2. Výše nájemného je stanovena ve smlouvě.

2.5.3. Poštovné k zákazníkovi a zpět pronajímateli vč. balného je zahrnuto v ceně nájmu za předpokladu využití systému Zásilkovna, jak je uvedeno v popisu na webové prezentaci. Jinou formu odesílání a platby si vyhrazuje pronajímatel zpoplatnit adekvátní částkou poměrnou k nákladům na zajištění nestandardní služby.

2.5.4. Nájemné uhradí nájemce bezhotovostně převodem na účet pronajímatele, a to nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem nájemní události.

2.5.5. Nájemce je povinen uhradit nájemné společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek nájemce uhradit nájemné je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele.

2.5.6. Případné slevy z nájemného poskytnuté pronajímatelem nájemci nelze vzájemně kombinovat.

2.5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví pronajímatel ohledně plateb prováděných na základě nájemní smlouvy nájemci daňový doklad – fakturu. Pronajímatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví pronajímatel nájemci po ukončení nájmu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nájemce.

2.6. Odstoupení od nájemní smlouvy

2.6.1. Nájemce je oprávněn odstoupit od nájemní smlouvy nejpozději 20 pracovních dnů před začátkem nájemní události. Ustanovení § 2320 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.6.2. Odstoupení od nájemní smlouvy provede nájemce elektronickou formou na email info@prostul.cz. Nezbytnými náležitostmi odstoupení od smlouvy jsou: uvedení čísla objednávky, jméno, příjmení, email a telefonní číslo nájemce.

2.6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2.6.2 obchodních podmínek vrátí pronajímatel nájemci nájemné, pokud již bylo zaplaceno. Nájemné bude vráceno na bankovní účet nájemce, ze kterého bylo nájemné zaplaceno, a to do 10 pracovních dnů od okamžiku odstoupení od smlouvy. Nájemce nemá právo na úroky z nájemného.

2.6.4. V případě odstoupení nájemce od nájemní smlouvy slouží kauce dle čl. 2.4. jako smluvní pokuta připadající pronajímateli.

2.6.5. Do doby odeslání předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn kdykoliv od nájemní smlouvy odstoupit, a to zejména v případě, že nájemce nezaplatí kauci či nájemné.

2.6.6. Odstoupení od nájemní smlouvy provede pronajímatel elektronickou formou na email nájemce.

2.6.7. V případě odstoupení pronajímatele od smlouvy je pronajímatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit kauci a nájemné (pokud došlo k jejich zaplacení), a to bezhotovostně na účet, ze kterého byla zaplacena kauce (případně nájemné).

 

2.7. Přeprava a dodání předmětu nájmu

2.7.1. Pronajímatel je povinen odeslat předmět nájmu nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem nájemní události na jakoukoli pobočku Zásilkovny, kterou si nájemce vybere při objednávce.

2.7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku nájemce, nese nájemce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.7.3. Je-li pronajímatel podle nájemní smlouvy povinen dodat předmět nájmu na místo určené nájemcem v objednávce, je nájemce povinen převzít předmět nájmu při dodání.

2.7.4. V případě, že je z důvodů na straně nájemce nutno předmět nájmu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je nájemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu nájmu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

2.7.5. Při převzetí předmětu nájmu od přepravce je nájemce povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu nájmu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí nájemce zásilku od přepravce převzít.

2.8. Ukončení nájmu a vrácení předmětu nájmu

2.8.1. Nájemce je povinen odeslat předmět nájmu pronajímateli do 5 pracovních dnů po ukončení nájemní události, a to podáním na podacím místě Zásilkovny a přiložením unikátního kódu, který nájemce obdržel společně se zásilkou a je uveden v potvrzovacím emailu. 

2.8.2. Povinností nájemce není předmět nájmu před vrácením jakkoli upravovat či ošetřovat (týká se zejména praní a žehlení).  

2.8.3. Náklady spojené s vrácením předmětu nájmu nese pronajímatel, za předpokladu využití systému Zásilkovna.

2.8.4. V případě, že je z důvodů na straně pronajímatele nutno předmět nájmu doručovat opakovaně, je pronajímatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním předmětu nájmu.

2.8.5. Při převzetí předmětu nájmu od přepravce je pronajímatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu nájmu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

2.9. Práva nájemce z vadného plnění

2.9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2205 až 2214 a § 2317 až 2319 občanského zákoníku), není-li ve smlouvě či v obchodních podmínkách stanoveno jinak.

2.9.2. Pronajímatel odpovídá nájemci, že předmět nájmu při převzetí nemá vady. Zejména pronajímatel odpovídá za to, že v době, kdy nájemce předmět nájmu převzal:

2.9.2.1. má předmět nájmu vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které pronajímatel popsal nebo které nájemce očekával s ohledem na povahu předmětu nájmu a na základě reklamy pronajímatelem prováděné,

2.9.2.2. se předmět nájmu hodí k účelu, který pro jeho použití pronajímatel uvádí nebo ke kterému se předmět nájmu tohoto druhu obvykle používá,

2.9.2.3. předmět nájmu odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.9.2.4. je předmět nájmu v odpovídajícím množství

2.9.2.5. předmět nájmu vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.9.3. Vadou předmětu nájmu není běžné opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním při pronájmu.

2.9.4. Práva z vadného plnění uplatňuje nájemce u pronajímatele na emailové adrese info@prostul.cz. či telefonicky, a to neprodleně po zjištění vady.

2.9.5. Oznámí-li nájemce řádně a včas pronajímateli vadu předmětu nájmu, kterou má pronajímatel odstranit, a neodstraní-li pronajímatel vadu do začátku nájemní události, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného. Znemožňuje-li však vada užívání zcela, má nájemce právo na prominutí nájemného.

2.9.6. V případě vadného plnění nejsou nijak dotčeny povinnosti nájemce týkající se vrácení předmětu nájmu dle čl. 2.8. obchodních podmínek. Pouze za situace, kdy vada zcela znemožňuje užívání předmětu nájmu, je pronajímatel povinen uhradit náklady spojené s vrácením předmětu nájmu.

2.10. Práva pronajímatele při poškození předmětu nájmu

2.10.1. Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.

2.10.2. Nájemce bez zbytečného odkladu oznámí pronajímateli poškození, ztrátu, zničení či odcizení předmětu nájmu.

2.10.3. Škodou není běžné opotřebení či znečištění předmětu nájmu.

2.10.4. V případě poškození, ztráty, zničení či odcizení předmětu nájmu využije pronajímatel kauci dle bodu 2.4. k úhradě pohledávky pronajímatele z titulu náhrady škody.

2.10.5. Nebude-li mezi pronajímatelem a nájemcem dohodnuto jinak, ponechá si pronajímatel 100 Kč z kauce za každý poškozený, ztracený, zničený či odcizený kus předmětu nájmu.

2.10.6. Po provedení odečtu dle bodu 2.10.5. vrátí pronajímatel zbylou část kauce nájemci na bankovní účet, ze kterého byla kauce zaplacena, a to do 10 pracovních dnů od okamžiku převzetí vráceného předmětu nájmu.

 2.10.7. Využitím kauce k úhradě pohledávky pronajímatele z titulu náhrady škody není dotčena možnost pronajímatele vymáhat náhradu škody v částce převyšující kauci soudní cestou.

2.11. Další práva a povinnosti smluvních stran

2.11.1. Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.11.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitele zajišťuje pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti nájemce zašle pronajímatel na elektronickou adresu nájemce.

2.11.3. Pronajímatel je oprávněn k podnikatelskému pronájmu movitých věcí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.11.4. Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2.12. Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů se věnuje zvláštní kapitola na našem webu o Ochraně osobních údajů a ukládání cookies.

2.13. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Zpracování cookies a zasílání obchodních sdělení se věnuje zvláštní kapitola na našem webu o Ochraně osobních údajů a ukládání cookies.

2.14. Doručování

2.14.1. Oznámení týkající se vztahů pronajímatele a nájemce, zejména týkající odstoupení od nájemní smlouvy, musí být doručena elektronickou poštou, není-li v nájemní smlouvě stanoveno jinak. 

2.14.2. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu nájemce či uvedenou nájemcem v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce pronajímatele.

2.15. Závěrečná ustanovení

2.15.1. Pokud vztah založený nájemní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky nájemní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2.15.3. Nájemní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována pronajímatelem v elektronické podobě a není přístupná.

 

Zpět do obchodu